Foto: Shutterstock

Oss presenteert de rekening van 2018

OSS - De gemeente Oss heeft onlangs de jaarrekening en jaarverslag van 2018 bekendgemaakt. Daarin komt onder meer naar voren dat de gemeente het boekjaar afsluit met een positief saldo van 6,9 miljoen euro. Dat bedrag wordt grofweg door midden gehakt; met het ene deel worden (lopende) projecten betaald en de rest gaat op de spaarrekening.

Dat de gemeente Oss vorig jaar meer geld overhield, heeft te maken met een aantal meevallers. De gemeente heeft 2,4 miljoen euro minder dan gepland uitgegeven aan 'beschermd wonen', een woonregeling voor mensen die door psychiatrische problemen niet meer zelfstandig kunnen wonen. Er kwamen vooral extra inkomsten binnen in de vorm van leges voor omgevingsvergunningen (848.000 euro), een uitkering van de Wet sociale werkvoorziening (718.000) en er is bespaard op lagere rentekosten vanwege een solide financiële positie (456.000 euro).

Financiële tegenvallers waren er vooral in de zorgsector, met name bij de jeugdzorg. Daar is een extra, onvoorzien tekort van 1,3 miljoen euro ontstaan. Verder vielen de Wmo (334.000 euro) en hogere personeelskosten en overhead (364.000 euro) duurder uit dan verwacht.

Start is gemaakt
"2018 was een jaar waarin we hard hebben gewerkt om de basis op orde te hebben en om vernieuwing te realiseren", schrijft B&W in de begeleidende brief. "Met een organisatie die door bezuinigingen van de afgelopen jaren op plekken onvoldoende is toegerust om alle ambities waar te maken. Natuurlijk doen wij er alles aan om zowel kwantitatief als kwalitatief weer op niveau te komen. Maar dat heeft tijd nodig, bijvoorbeeld omdat het in de praktijk niet altijd lukt om vacatures direct in te vullen. Oss wil deze periode doorgroeien naar een krachtige gemeente die acteert op het niveau dat bij een 100.000+ gemeente hoort. De start daarvoor is gemaakt."

Sociaal domein
De gemeente licht het sociaal domein uit, dat volgens het college op een stevig fundament staat maar een grote financiële risico kent. Voor de programmabegroting 2020-2023 zoekt het college naar mogelijke veranderingen van aanpak, om tot een zo goed mogelijke balans tussen maatwerk en efficiëntie te komen.

Bijstand
Verder ziet de gemeente Oss een relatief lage bijstandsdichtheid (aantal bijstandontvangers per 1.000 inwoners) het aantal mensen met een bijstandsuitkering flink afnemen. Tegelijkertijd groeit het aantal mensen in de bijstand die kwetsbaar zijn en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Om daar wat aan te doen wil de gemeente ontmoeten, sport en cultuur als belangrijk middel inzetten. Daarbij ziet ze in dat haar huidige beleid dat accommodaties 'hun eigen broek moeten ophouden' wringt met die ontwikkelingen. Daar wil Oss de komende jaren aan verder aan werken.

Het complete jaarverslag en jaarrekening met uitleg en berekeningen is te vinden op de website jaarverslag2018.oss.nl.

Meer berichten